32,6 C
Zwoleń
poniedziałek, 15 lipca, 2024

Ostatnio dodane

Wójt Gminy Przyłęk Jerzy Kamionka z wotum zaufania i absolutorium

26 czerwca 2024 roku odbyła się sesja Rady Gminy Przyłęk, na której wójt Jerzy Kamionka uzyskał jednogłośne wotum zaufania oraz absolutorium. Decyzja ta jest nie tylko potwierdzeniem prawidłowego wykonania budżetu za 2023 rok, ale także wyrazem poparcia dla nowego włodarza, który zyskał pełne wsparcie rady. To ważny krok w budowaniu zaufania między mieszkańcami, radnymi oraz wójtem, który zaledwie niedawno rozpoczął nową kadencję na lata 2024-2029.

Wotum zaufania dla wójta

Na sesji obecnych było dwunastu z piętnastu radnych. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, wójt Jerzy Kamionka przedstawił szczegółową relację ze swojej działalności międzysesyjnej. Następnie zaprezentowano „Raport o stanie Gminy Przyłęk za 2023 rok”, który stał się przedmiotem publicznej debaty. Radni mieli możliwość dyskusji nad przedstawionymi danymi oraz działaniami podejmowanymi przez wójta.

Debata zakończyła się głosowaniem nad uchwałą w sprawie udzielenia Jerzemu Kamionce wotum zaufania. Wszyscy obecni radni jednogłośnie poparli wójta.

Jednogłośne absolutorium

Kolejnym ważnym punktem sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej gminy Przyłęk za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za ten sam okres. Oba dokumenty uzyskały pozytywne opinie od Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, co było kluczowym argumentem podczas głosowania nad absolutorium.

Radni, kierując się przedstawionymi danymi oraz pozytywnymi rekomendacjami, jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium. To wyraz pełnego poparcia dla Jerzego Kamionki.

Po ogłoszeniu wyników głosowania, wójt wyraził swoją wdzięczność: – Dziękuję za udzielone mi absolutorium. To dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie. Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść pokładanego we mnie zaufania i kontynuować pracę na rzecz dynamicznego rozwoju naszej gminy. Chciałbym podkreślić, że jestem zawsze gotowy do rozmów i otwarty na sprawy mieszkańców. Moim celem jest stworzenie dobrej przestrzeni do współpracy, która będzie nadawała kierunek rozwoju naszej pięknej gminie Przyłęk – powiedział Jerzy Kamionka.

Sesja w pozytywnych nastrojach

Po głosowaniach nad absolutorium i wotum zaufania, radni przystąpili do przyjmowania szeregu uchwał dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gminy. W dalszej części posiedzenia, sołtysi obecni na sesji zadawali pytania wójtowi, poruszając istotne kwestie dla mieszkańców. Dyskusje te, prowadzone w pozytywnej atmosferze, zakończyły się z optymistycznym nastawieniem co do przyszłości gminy Przyłęk pod kierownictwem Jerzego Kamionki.

Reklama

Nowe wyzwania przed Gminą Przyłęk

Uzyskanie absolutorium i wotum zaufania otwiera wójtowi Jerzemu Kamionce szerokie pole do kontynuacji dotychczasowych działań oraz podejmowania nowych inicjatyw. Mieszkańcy i radni oczekują, że nowy włodarz z pełnym wsparciem rady będzie efektywnie dążył do realizacji ambitnych planów i rozwoju gminy.

Latest Posts

- Reklama -

TOP

REGION