32,1 C
Zwoleń
poniedziałek, 15 lipca, 2024

Ostatnio dodane

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Burmistrz Zwolenia informuję, iż przystępuje do kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych gdzie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach taki obowiązek występuje raz na 2 lata. Dotyczą one wyłącznie właścicieli nieruchomości, których nie obejmuje system gminny.      

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399),  właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez uprawiony podmiot posiadający aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Zwolenia, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Zwoleń  są dostępne  na stronie internetowej www.zwolen.pl w zakładce: MIASTO I GMINA → GOSPODARKA ODPADAMI → PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE Z GMINY ZWOLEŃ

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka,
a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, warsztaty, sklepy, cmentarze itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.  Jeżeli dotychczas właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie zawarł umowy na odbiór odpadów komunalnych, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania tego obowiązku.

WAŻNE!!!

W trakcie kontroli właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany będzie do okazania:

  • umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z wybranym podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Zwolenia,
  • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi od stycznia 2024 r. (rachunki, faktury)

Zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  porządku w gminach wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych  zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust.1.

UWAGA!

 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykułem 6 ust. 1c  wprowadziła obowiązek, że umowy na odbiór odpadów  komunalnych muszą zapewniać odbiór wszystkich  frakcji odpadów,  zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń. 

Umowa, której postanowienia nie zapewniają odbioru wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych powinna zostać dostosowana  do obowiązujących wymagań  określonych  w ustawie.

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Brak posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych, wg zapisów art.10 ust. 2 i 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust.1 podlega karze grzywny.

Burmistrz Zwolenia

Reklama

/-/ Arkadiusz Sulima

Latest Posts

- Reklama -

TOP

REGION