Dzisiaj jest czwartek, 04 czerwca 2020 r., 156 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | BLOGI | KULTURA | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | PRZETARGI
SamOnline
Przedszkole w Zwoleniu otwarte dla dzieci. Na jakich zasadach?
Dodał: Zwolen24, 15-05-2020 15:54, odsłon: 165
fot. pixabay
fot. pixabay

Dzieci będą mogły od 18 maja przychodzić do Publicznego Przedszkola numer 1 w Zwoleniu. Został opracowany szereg procedur, do których musi stosować się cała społeczność przedszkolna. 

Jak informuje Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia, decyzja o wznowieniu działalności przedszkola została podjęta po wnikliwej analizie uwzględniającej aspekty sanitarne oraz organizacyjne placówki. 

 

- Dzieci do przedszkola będą mogły wrócić od 18 maja. Decyzja ta nie dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych działających na terenie gminy Zwoleń - czytamy w piśmie. - Mając na uwadze zapewnienie dzieciom i pracownikom przedszkola bezpieczeństwa, został opracowany szereg procedur, do których musi się stosować cała społeczność przedszkolna. Procedury dotyczą zarówno dzieci, rodziców, pracowników przedszkola, dyrekcję. 

 

W piśmie czytamy także, że rodzic jest zobowiązany przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, jak również ewentualne informacje związane z zagrożeniem epidemiologicznym (np. chorobą, izolacją bądź kwarantanną) w rodzinie. Do placówki przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe. 

 

- W związku z ograniczoną liczebnością grup, w pierwszej kolejności z opieki przedszkolnej powinny skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem - pisze Arkadiusz Sulima. - Aby dziecko było uwzględnione w pierwszym etapie pracy przedszkola, proszę o zgłaszanie dziecka przez ich rodziców do dyrektora placówki. Jednocześnie informuję o czynnikach ryzyka zarażenia COVID-19, zarówno u dziecka, jego rodziców, opiekunów, jak i innych domowników, oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki przedszkolnej.  

 

Od 18 maja w przedszkolu będą obowiązywały specjalne procedury. Czytamy w nich między innymi, że "Pracownicy przedszkola myją i dezynfekują sale i łazienki dziecięce oraz dla personelu co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci ani inne osoby", "Pracownicy przedszkola zobowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po każdym użyciu przez dziecko (chyba że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde dziecko używa innej/innego)", "Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji."

 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 
 
 • Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zabezpieczone w indywidualną ochronę nosa i ust (jeśli ukończyło ono 4. rok życia) podczas drogi do i z przedszkola.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku przedszkola.
 • Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je pod opieką nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od wyznaczonego nauczyciela.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych w zadeklarowanych godzinach najpóźniej do godz. 900
 • Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko bezpośrednio od pracownika przedszkola z holu w zadeklarowanych godzinach najpóźniej do godz. 16.00.
 • Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 • Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
 • Przy odbieraniu dziecka z przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać siebie i dziecko badaniu temperatury ciała po wkroczeniu na teren przedszkola. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.
 • Po wejściu w holu, rodzic (prawny opiekun) przekazuje dziecko pod opieką pracownika przedszkola, który nadzoruje rejestracje obecności i rozbieranie się dziecka w szatni, zachowując zasady utrzymywania dystansu do osób przebywających w przedszkolu (zarówno do dzieci, jak i dorosłych) minimum dwóch metrów.
 • Po przejęciu dziecka przez pracownika przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe.
 • Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i z przedszkola, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).
 •  
 
Zasady odbioru dzieci z przedszkola
 
 
 • Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), w holu. Z sali , którą mu przydzielono przyprowadza pracownik przedszkola.
 • W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady zabezpieczenia siebie i dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.
 • Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.
 • Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.
 • Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie).
 • Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców (prawnych opiekunów).
 • Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.
 • Dziecko z przedszkola nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.
Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 • Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 • Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
 • Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali nie podchodziły do innych osób przebywających w pomieszczeniu na odległość mniejszą niż na dwa metry.
 • Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły samowolnie z budynku przedszkola.
 • Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni czy pozostawionego przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
 • Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne upoważnione osoby.
 • Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio pracownikowi pomocniczemu a ten rodzicom (prawnym opiekunom), którzy w momencie odbioru dziecka zobowiązani są stosować zasadę zabezpieczenia siebie i dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.
 • Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom w zadeklarowanych godzinach najpóżniej do 1600(prawnym opiekunom).
 • Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do czasu gdy wszystkie zostaną odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 • Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów). Listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy posiada nauczyciel.
 • W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 • Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.
 • Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie.
 • Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.
Pozostałe procedury dostępne są na stronie internetowej przedszkola.


   
Skontaktuj się z autorem tekstu: Zwolen24
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.

Kronika
Zobacz więcej
KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Policzna
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
OGŁOSZENIA PREMIUM
WSZYSTKIE +
NOWOŚCI W WIRTUALNEJ GALERII HANDLOWEJ
PRZEJDŹ DO GALERII +
SAMONLINE - SKLEP SPOŻYWCZY Z DARMOWĄ DOSTAWĄ
PRZEJDŹ DO SKLEPU +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Zwolen24 to niezależne medium elektroniczne w Zwoleniu - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z redakcją:
tel. 501-572-992 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00 (poza godzinami pracy istnieje możliwość pozostawienia wiadomości SMS lub MMS)
e-mail: redakcja@zwolen24.pl

Kontakt z działem reklamy: reklama@arpass.pl lub 500-304-413
facebook